Wedstrijd: Ontwerp de nieuwe Sven Nys wielertrui

 • 20121120_ontwerpwedstrijd_718x400

Koppenberg King, Mister Superprestige, Keizer van het Veldrijden, … Sven Nys kreeg al vele toenamen en onderscheidingen die via de ‘My Legacy’-collectie ook werden omgezet in wielertruien.

Welke trui ontbreekt volgens jou nog in het rijtje en hoe zou jij deze ontwerpen? Vertel het ons en maak kans om binnenkort rond te fietsen in je zelf-ontworpen Sven Nys Cycling wielertrui!

Download hier het deelnameformulier

Procedure

Uit alle ingezonden ideeën en ontwerpen, nomineren Sven en Isabelle samen met de designers van PinkOliv hun 3 favoriete ideeën die tot in de puntjes worden uitgewerkt door onze designers.

De genomineerde designs worden voorgesteld op de website www.svennyscycling.com. Via de website en sociale media kunnen fans stemmen voor hun favoriete ontwerp en intekenen voor de voorverkoop om zeker te zijn van hun exemplaar als dit ontwerp in productie gaat.

Het ontwerp met de meeste voorkeuren wordt opgenomen in de ‘My Legacy’-collectie van Sven Nys Cycling.

Hoe Deelnemen?

Download hier  het deelnameformulier en maak op de achterzijde jouw ontwerpvoorstel. Vul onderaan je naam en contactgegevens in en bezorg ons het formulier ten laatste op 20 december 2012 terug via e-mail (info@svennyscycling.com), aan onze fanshop op de wedstrijden of via de post (Mechelsesteenweg 12, 2220 Heist-op-den-Berg).

Reglement

Artikel 1: Organisatoren

De wedstrijd wordt georganiseerd door PinkOliv bvba, de officiële licentienemer op de merknaam Sven Nys Cycling, Heibergstraat 39, 2222 Itegem in samenwerking met SN Cycling bvba, hierna genoemd “de organisatoren”.

Artkel 2: Deelnemers
Het betreft een open wedstrijd. Elk individu kan deelnemen als aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals hieronder beschreven is voldaan. De inzender kan geen groep of vereniging zijn.

Artikel 3 : Belangrijke data
De wedstrijd loopt in 2 fasen: Fase 1 (indienen van de ontwerpen) begint op 20 november 2012 en eindigt op 20 december 2012 om middernacht. De 3 genomineerde designs worden voorgesteld op 1 januari 2013. De publieke stemronde loopt van 1 januari 2013 t.e.m. 1 februari 2013. De winnaar van de wedstrijd wordt bekendgemaakt op 5 februari 2013.

Artikel 4 : Reglement
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het reglement evenals aanvaarding van alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen. De organisatoren behouden zich het recht om controle uit te oefenen over de wedstrijd, ze in te korten, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren. De organisatoren kunnen ook toevoegingen doen aan het reglement. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk worden gesteld voor deze handelingen. Het reglement zal volledig worden weergegeven op www.svennyscycling.com.

Artikel 5: Deelnamevoorwaarden
Het onderwerp van de wedstrijd is het ontwerpen van een opdruk voor een wielertrui. De wielertrui moet passen binnen het concept van de ‘My Legacy’-collectie van Sven Nys Cycling.

De organisatoren stellen dat deelnemende ontwerp aan volgende voorwaarden moet voldoen:

 • Passend bij het palmares en de persoonlijkheid van Sven Nys
 • Technisch produceerbaar zijn.
 • Het ontwerp mag niet indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden.
 • Elke inzending moet een eigen werk zijn van de deelnemer. Het ontwerp moet origineel zijn, mag nooit elders gebruikt of getoond zijn en bevat geen bestaande copyrights en gedeponeerde merken. De deelnemer draagt in deze de volle en enige verantwoordelijkheid.
 • Elke deelnemer mag maximum 2 ontwerpen insturen

De organisatoren behouden zich het recht, om ontwerpen die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Artikel 6: De jury en het jureren
De leden van de jury zijn:

 • Sven Nys – SN Cycling bvba
 • Isabelle Nijs - SN Cycling bvba
 • Stefan Van Ouytsel – PinkOliv bvba
 • Annelies Geukens - PinkOliv bvba

Deze jury kiest volledig autonoom.

In de eerste fase van de wedstrijd zal gekozen worden uit de ingezonden ontwerpen volgens de volgende criteria:

 • De originaliteit
 • De mate waarin het ontwerp aansluit bij de persoonlijkheid en het palmares van Sven Nys
 • De mate waarin het ontwerp past bij de collectie van Sven Nys Cycling
 • Technische haalbaarheid

De jury kiest maximum 3 genomineerden uit de ingezonden ontwerpen. Indien meerdere deelnemers met hetzelfde idee komen, dan wordt dat idee genomineerd dat het beste /duidelijkst werd uitgewerkt.

Na de eerste fase wordt elk van de 3 genomineerden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht waarbij meegedeeld wordt dat hij of zij geselecteerd werd voor de 2de ronde waarin onze designers de ontwerpschets uitwerken tot een finaal ontwerp dat aan het publiek wordt getoond.

De ontwerpschetsen / ideeën van de 3 genomineerden worden door onze designers uitgewerkt en aangepast om perfect binnen de Sven Nys Cycling collectie te passen en technisch haalbaar te zijn. Tegen deze aanpassingen is geen verhaal mogelijk.

In de tweede fase kiest het publiek zijn favoriet design uit dat in productie zal worden genomen.

Er is geen beroep mogelijk tegen de besluiten van de jury.

Artikel 7: Aankondiging van genomineerden en winnaar
De namen van de genomineerden en de winnaar worden bekend gemaakt op www.svennyscycling.com en op de facebookpagina van de organisator.
De genomineerden en winnaar zullen ook persoonlijk verwittigd worden per e-mail.
De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of eender welk ander product, dienst of voordeel.

Artikel 8: Prijzen
Het winnende ontwerp zal in productie genomen worden en toegevoegd aan de Sven Nys Cycling collectie.

De deelnemers met de 3 genomineerde ontwerpen ontvangen elk een cadeaucheque van €100 te gebruiken op de online shop van www.svennyscycling.com. De ontwerper van het winnende ontwerp ontvangt bovendien een volledige wielerkledingset bestaande uit een trui korte mouw met zijn of haar eigen ontwerp, SN Cycling essentials koersbroek, arm- en beenstukken.

Artikel 9 : Intellectuele eigendomsrechten
De genomineerden dragen – voor de duur van 1 jaar – hun auteursrechten op de ontwerpen, ingediend bij de jury, over aan de organisatoren en verlenen de organisatoren bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te reproduceren via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen op haar internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma’s, zonder dat deze opsomming limitatief is.
Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten.
Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, zijn de organisatoren er niet toe gehouden de ingediende ontwerpen ook daadwerkelijk aan te wenden.
De winnaar geeft het recht aan de organisatoren om het bekroonde ontwerp te produceren en te verkopen. Het ontwerp wordt eigendom van de organisatoren in ruil voor de bovenvermelde vergoeding. De winnaar heeft geen recht op bijkomende vergoedingen voor publiciteit of exploitatie op eender welk vlak.
De organisatoren behouden zich het recht af te zien van toewijzing van de prijs indien geen enkel van de ontwerpen de goedkeuring of aanvaarding kan genieten.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheid
In geen enkel geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijzen.
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het falen van netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het Internet of bij technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van formulieren en website hosting.
Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de organisatoren liggen, kunnen de organisatoren hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het niet naleven van het reglement leidt onherroepelijk tot diskwalificatie van de deelnemer.
Deelnemers nemen alle kosten op zich en zijn volledig verantwoordelijk voor alle wettelijke procedures die zouden kunnen voortkomen uit deelname of het niet naleven van het reglement.

Artikel 11: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken.
Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor direct marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloze toegang tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de organisatoren.

Artikel 12: Communicatie
Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de “genomineerden”, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de organisatoren en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement, de modaliteiten van de wedstrijd (met inbegrip van vragen van deelnemers over de interpretatie van de wedstrijdcategorieën) en selectie van de ontwerpen.

Prijzen

Het winnende ontwerp zal in productie genomen worden en toegevoegd aan de Sven Nys Cycling collectie.

De deelnemers met de 3 genomineerde ontwerpen ontvangen elk een cadeaucheque van €100 te gebruiken op de online shop van www.svennyscycling.com. De ontwerper van het winnende ontwerp ontvangt bovendien een volledige wielerkledingset bestaande uit een trui korte mouw met zijn of haar eigen ontwerp, SN Cycling essentials koersbroek, arm- en beenstukken.

 

Facebook Twitter Pinterest Email
Categories